Ring ring
68Wap.Xtgem.Com

68Wap-Thế giới giải trí miễn phí cho di động

Khuyên bạn: Nên tải Trình duyệt Ucweb để lướt web nhanh hơn, tiết kiệm 90% lưu lượng
icon Game Bài : Bigkool |Bigone | iWin | iVegas
icon Nhập vai: Tiên Hiệp 3D | Mộng Giang Hồ | 9Shot
icon Thẻ bài: Thần Chi Mộng | Tiên Hiệp | Chắn Online
icon Bắn súng: Đấu Trường Saga | Lãng Khách | iGa

Symbol Codes

68wap.xtgem.comho tro lam wap ki tu dac biet,ki tu mui ten cho wap. ki tu dac biet

68wap.xtgem.com
Ky Tu Dac Biet
68wap.xtgem.com
» Luu Y:
• Code phai viet lien nhau.
• Trang WML chi su dung duoc code dang &#...;

Á = &# 193 ; hoac & Aacute ;
á = &# 225 ; hoac & aacute ;
â = &# 226 ; hoac & acirc ;
 = &# 194 ; hoac & Acirc ;
´ = &# 180 ; hoac & acute ;
æ = &# 230 ; hoac & aelig ;
Æ = &# 198 ; hoac & AElig ;
À = &# 192 ; hoac & Agrave ;
à = &# 224 ; hoac & agrave ;
ℵ = &# 8501 ; hoac & alefsym ;
Α = &# 913 ; hoac & Alpha ;
α = &# 945 ; hoac & alpha ;
& = &# 38 ; hoac & amp ;
∧ = &# 8743 ; hoac & and ;
∠ = &# 8736 ; hoac & ang ;
å = &# 229 ; hoac & aring ;
Å = &# 197 ; hoac & Aring ;
≈ = &# 8776 ; hoac & asymp ;
à = &# 195 ; hoac & Atilde ;
ã = &# 227 ; hoac & atilde ;
Ä = &# 196 ; hoac & Auml ;
ä = &# 228 ; hoac & auml ;
„ = &# 8222 ; hoac & bdquo ;
Β = &# 914 ; hoac & Beta ;
β = &# 946 ; hoac & beta ;
¦ = &# 166 ; hoac & brvbar ;
• = &# 8226 ; hoac & bull ;
∩ = &# 8745 ; hoac & cap ;
Ç = &# 199 ; hoac & Ccedil ;
ç = &# 231 ; hoac & ccedil ;
¸ = &# 184 ; hoac & cedil ;
¢ = &# 162 ; hoac & cent ;
χ = &# 967 ; hoac & chi ;
Χ = &# 935 ; hoac & Chi ;
ˆ = &# 710 ; hoac & circ ;
♣ = &# 9827 ; hoac & clubs ;
≅ = &# 8773 ; hoac & cong ;
© = &# 169 ; hoac & copy ;
↵ = &# 8629 ; hoac & crarr ;
∪ = &# 8746 ; hoac & cup ;
¤ = &# 164 ; hoac & curren ;
† = &# 8224 ; hoac & dagger ;
‡ = &# 8225 ; hoac & Dagger ;
⇓ = &# 8689 ; hoac & dArr ;
↓ = &# 8595 ; hoac & darr ;
° = &# 176 ; hoac & deg ;
Δ = &# 916 ; hoac & Delta ;
δ = &# 948 ; hoac & delta ;
♦ = &# 9830 ; hoac & diams ;
÷ = &# 247 ; hoac & divide ;
é = &# 233 ; hoac & eacute ;
É = &# 201 ; hoac & Eacute ;
Ê = &# 202 ; hoac & Ecirc ;
ê = &# 234 ; hoac & ecirc ;
è = &# 232 ; hoac & egrave ;
È = &# 200 ; hoac & Egrave ;
∅ = &# 8709 ; hoac & empty ;
  = &# 8195 ; hoac & emsp ;
  = &# 8194 ; hoac & ensp ;
ε = &# 949 ; hoac & epsilon ;
Ε = &# 917 ; hoac & Epsilon ;
≡ = &# 8801 ; hoac & equiv ;
Η = &# 919 ; hoac & Eta ;
η = &# 951 ; hoac & eta ;
ð = &# 240 ; hoac & eth ;
Ð = &# 208 ; hoac & ETH ;
ë = &# 235 ; hoac & euml ;
Ë = &# 203 ; hoac & Euml ;
€ = &# 8364 ; hoac & euro ;
∃ = &# 8707 ; hoac & exist ;
ƒ = &# 402 ; hoac & fnof ;
∀ = &# 8704 ; hoac & forall ;
½ = &# 189 ; hoac & frac12 ;
¼ = &# 188 ; hoac & frac14 ;
¾ = &# 190 ; hoac & frac34 ;
⁄ = &# 8260 ; hoac & frasl ;
Γ = &# 915 ; hoac & Gamma ;
γ = &# 947 ; hoac & gamma ;
≥ = &# 8805 ; hoac & ge ;
> = &# 62 ; hoac & gt ;
⇔ = &# 8660 ; hoac & hArr ;
↔ = &# 8596 ; hoac & harr ;
♥ = &# 9829 ; hoac & hearts ;
… = &# 8230 ; hoac & hellip ;
í = &# 237 ; hoac & iacute ;
Í = &# 205 ; hoac & Iacute ;
î = &# 238 ; hoac & icirc ;
Î = &# 206 ; hoac & Icirc ;
¡ = &# 161 ; hoac & iexcl ;
Ì = &# 204 ; hoac & Igrave ;
ì = &# 236 ; hoac & igrave ;
ℑ = &# 8465 ; hoac & image ;
∞ = &# 8734 ; hoac & infin ;
∫ = &# 8747 ; hoac & int ;
Ι = &# 921 ; hoac & Iota ;
ι = &# 953 ; hoac & iota ;
¿ = &# 191 ; hoac & iquest ;
∈ = &# 8712 ; hoac & isin ;
Ï = &# 207 ; hoac & Iuml ;
ï = &# 239 ; hoac & iuml ;
Κ = &# 922 ; hoac & Kappa ;
κ = &# 954 ; hoac & kappa ;
λ = &# 955 ; hoac & lambda ;
Λ = &# 923 ; hoac & Lambda ;
⟨ = &# 9001 ; hoac & lang ;
« = &# 171 ; hoac & laquo ;
← = &# 8592 ; hoac & larr ;
⇐ = &# 8656 ; hoac & lArr ;
⌈ = &# 8968 ; hoac & lceil ;
“ = &# 8220 ; hoac & ldquo ;
≤ = &# 8804 ; hoac & le ;
⌊ = &# 8970 ; hoac & lfloor ;
∗ = &# 8727 ; hoac & lowast ;
◊ = &# 9674 ; hoac & loz ;
‎ = &# 8206 ; hoac & lrm ;
‹ = &# 8249 ; hoac & ;
‘ = &# 8216 ; hoac & lsquo ;
< = &# 60 ; hoac & lt ;
¯ = &# 175 ; hoac & macr ;
— = &# 8212 ; hoac & mdash ;
µ = &# 181 ; hoac & micro ;
· = &# 183 ; hoac & middot ;
− = &# 8722 ; hoac & minus ;
Μ = &# 924 ; hoac & Mu ;
μ = &# 956 ; hoac & mu ;
∇ = &# 8711 ; hoac & nabla ;
  = &# 160 ; hoac & nbsp ;
– = &# 8211 ; hoac & ndash ;
≠ = &# 8800 ; hoac & ne ;
∋ = &# 8715 ; hoac & ni ;
¬ = &# 172 ; hoac & not ;
∉ = &# 8713 ; hoac & notin ;
⊄ = &# 8836 ; hoac & nsub ;
ñ = &# 241 ; hoac & ntilde ;
Ñ = &# 209 ; hoac & Ntilde ;
Ν = &# 925 ; hoac & Nu ;
ν = &# 957 ; hoac & nu ;
ó = &# 243 ; hoac & oacute ;
Ó = &# 211 ; hoac & Oacute ;
Ô = &# 212 ; hoac & Ocirc ;
ô = &# 244 ; hoac & ocirc ;
Π= &# 338 ; hoac & OElig ;
œ = &# 339 ; hoac & oelig ;
ò = &# 242 ; hoac & ograve ;
Ò = &# 210 ; hoac & Ograve ;
‾ = &# 8254 ; hoac & oline ;
ω = &# 969 ; hoac & omega ;
Ω = &# 937 ; hoac & Omega ;
Ο = &# 927 ; hoac & Omicron ;
ο = &# 959 ; hoac & omicron ;
⊕ = &# 8853 ; hoac & oplus ;
∨ = &# 8744 ; hoac & or ;
ª = &# 170 ; hoac & ordf ;
º = &# 186 ; hoac & ordm ;
Ø = &# 216 ; hoac & Oslash ;
ø = &# 248 ; hoac & oslash ;
Õ = &# 213 ; hoac & Otilde ;
õ = &# 245 ; hoac & otilde ;
⊗ = &# 8855 ; hoac & otimes ;
Ö = &# 214 ; hoac & Ouml ;
ö = &# 246 ; hoac & ouml ;
¶ = &# 182 ; hoac & para ;
∂ = &# 8706 ; hoac & part ;
‰ = &# 8240 ; hoac & permil ;
⊥ = &# 8869 ; hoac & perp ;
φ = &# 966 ; hoac & phi ;
Φ = &# 934 ; hoac & Phi ;
Π = &# 928 ; hoac & Pi ;
π = &# 960 ; hoac & pi ;
ϖ = &# 982 ; hoac & piv ;
± = &# 177 ; hoac & plusmn ;
£ = &# 163 ; hoac & pound ;
″ = &# 8243 ; hoac & Prime ;
′ = &# 8242 ; hoac & prime ;
∏ = &# 8719 ; hoac & prod ;
∝ = &# 8733 ; hoac & prop ;
ψ = &# 968 ; hoac & psi ;
Ψ = &# 936 ; hoac & Psi ;
" = &# 34 ; hoac & quot ;
√ = &# 8730 ; hoac & radic ;
⟩ = &# 9002 ; hoac & rang ;
» = &# 187 ; hoac & raquo ;
⇒ = &# 8658 ; hoac & rArr ;
→ = &# 8594 ; hoac & rarr ;
⌉ = &# 8969 ; hoac & rceil ;
” = &# 8221 ; hoac & rdquo ;
ℜ = &# 8476 ; hoac & real ;
® = &# 174 ; hoac & reg ;
⌋ = &# 8971 ; hoac & rfloor ;
Ρ = &# 929 ; hoac & Rho ;
ρ = &# 961 ; hoac & rho ;
‏ = &# 8207 ; hoac & rlm ;
› = &# 8250 ; hoac & rsaquo ;
’ = &# 8217 ; hoac & rsquo ;
‚ = &# 8218 ; hoac & sbquo ;
Š = &# 352 ; hoac & Scaron ;
š = &# 353 ; hoac & scaron ;
⋅ = &# 8901 ; hoac & sdot ;
§ = &# 167 ; hoac & sect ;
­ = &# 173 ; hoac & shy ;
Σ = &# 931 ; hoac & Sigma ;
σ = &# 963 ; hoac & Sigma ;
ς = &# 962 ; hoac & sigmaf ;
∼ = &# 8764 ; hoac & sim ;
♠ = &# 9824 ; hoac & spades ;
⊂ = &# 8834 ; hoac & sub ;
⊆ = &# 8838 ; hoac & sube ;
∑ = &# 8721 ; hoac & sum ;
⊃ = &# 8835 ; hoac & sup ;
¹ = &# 185 ; hoac & sup1 ;
² = &# 178 ; hoac & sup2 ;
³ = &# 179 ; hoac & sup3 ;
⊇ = &# 8839 ; hoac & supe ;
ß = &# 223 ; hoac & szlig ;
Τ = &# 932 ; hoac & Tau ;
τ = &# 964 ; hoac & tau ;
∴ = &# 8756 ; hoac & there4 ;
Θ = &# 920 ; hoac & Theta ;
θ = &# 952 ; hoac & theta ;
ϑ = &# 977 ; hoac & thetasym ;
  = &# 8201 ; hoac & thinsp ;
Þ = &# 222 ; hoac & THORN ;
þ = &# 254 ; hoac & thorn ;
˜ = &# 732 ; hoac & tilde ;
× = &# 215 ; hoac & times ;
™ = &# 8482 ; hoac & trade ;
ú = &# 250 ; hoac & uacute ;
Ú = &# 218 ; hoac & Uacute ;
⇑ = &# 8657 ; hoac & uArr ;
↑ = &# 8593 ; hoac & uarr ;
û = &# 251 ; hoac & ucirc ;
Û = &# 219 ; hoac & Ucirc ;
Ù = &# 217 ; hoac & Ugrave ;
ù = &# 249 ; hoac & ugrave ;
¨ = &# 168 ; hoac & uml ;
ϒ = &# 978 ; hoac & upsih ;
υ = &# 965 ; hoac & upsilon ;
Υ = &# 933 ; hoac & Upsilon ;
ü = &# 252 ; hoac & uuml ;
Ü = &# 220 ; hoac & Uuml ;
℘ = &# 8472 ; hoac & weierp ;
ξ = &# 958 ; hoac & xi ;
Ξ = &# 926 ; hoac & Xi ;
ý = &# 253 ; hoac & yacute ;
Ý = &# 221 ; hoac & Yacute ;
¥ = &# 165 ; hoac & yen ;
ÿ = &# 255 ; hoac & yuml ;
Ÿ = &# 376 ; hoac & Yuml ;
Ζ = &# 918 ; hoac & Zeta ;
ζ = &# 950 ; hoac & zeta ;
‍ = &# 8205 ; hoac & zwj ;
‌ = &# 8204 ; hoac & zwnj ; Quay lại trang trước


Nhấn like để nhận sms kỳ thi đại học miễn phí
Powered by Chidokato Katori
© Copyright 2013, 68WAP..xtgem.com
Wap Game Di Động hay Miễn Phí
Liên hệ : Email : 68wapvn@gmail.com
Thanks to: Xtgem.com